Sunday, January 8, 2017

Onektai jano paltey geche ajkal...

Notun bhalo lagar jowar-e aj mon ta besh tan-tan,
Chokher konay kannar bodole hashi jano omlaan,
Man-Obhiman miliye mishiye bhaloi kaatche je dinkal..
Bairer drishyo ta onektai jano palte geche ajkaal.

Onek obhyigotta.. ei prothom - Prothom upohar, Prothom chowa..
Shokaler prothom bhabna theke rater shesh chinta obdi,
Sheet er porosh periye aj bonshonter je rong laal..
Bairer drishyo ta onektai jano paltey geche ajkal.


Obhyesh je boroi kharap..
Shokaler cha theke raater chador,

Rokkhe holona tar shomoyer kache.. Poristhitir kache shey meneche haar,

Barirer drishyo ta onektai jano paltey geche ajkal.

Projukti je ekhon sudhui bhorsha..Ar bhorsha protishruti..
Jibon juddher shei boro porikkhay bifolotai holo porinoti,
Kanna muchiye hashir khonje tor sathe ami chirokaal..
Barirer drishyo ta onektai jano paltey geche ajkal.


Shomoyer sathe sathe maniye nilam..
Dure jawar karon..kache asha bhablam,
Kaash ful shukiye aj khejurete hari badhar je dinkaal..
Barirer drishyo ta onektai jano paltey geche ajkal.


Eki shure bajlo je mon..
Chaar haath ar ek chaat,
Ek shomporker haath dhore..aj je amar onek naam..
Barirer drishyo ta onektai jano paltey geche ajkal.


Man-obhiman paltayni go...
Ar paltay ni shei haath-e showa,
School - tiffin - office-er majhe aj keteche je kotokaal..
Barirer drishyo ta onektai jano paltey geche ajkal.

0 comments:

Post a Comment